Duurzame organisatie

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Veiligheidsregio IJsselland neemt hierin haar verantwoordelijkheid en wil als organisatie toewerken naar 50% minder CO2 uitstoot in 2025.

Dat betekent bijvoorbeeld dat er minder CO2 vrij mag komen door verbranding van gas (verwarmen van gebouwen) en brandstoffen. Én dat de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt. Dit is een grote overgang die niet van vandaag op morgen is gemaakt. Het gaat stap voor stap. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2 Prestatieladder. Wat dat betekent, lees je op deze pagina.

Green rebels

Een aantal medewerkers heeft in 2018 het initiatief genomen om als Green Rebels aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid binnen de organisatie. Zij wakkerden het vlammetje in de organisatie aan door te communiceren over duurzame initiatieven die al genomen zijn en te helpen duurzame initiatieven binnen de organisatie te laten groeien. 

In 2021 vroegen zij het managementteam werk te maken van een formeel duurzaamheidsbeleid. Deze vraag werd positief ontvangen door het MT. De Green Rebels kregen de opdracht om met een voorstel te komen. Het uiteindelijke voorstel is omarmd en via de methode van de CO2 -Prestatieladder worden inmiddels grote stappen gezet. 

CO2 Prestatieladder: stap voor stap 

De CO2 Prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Veiligheidsregio IJsselland berekent elk jaar opnieuw hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en stelt doelen op. Ook worden maatregelen genomen, medewerkers, inwoners en externe partners geïnformeerd en waar nodig betrokken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten.

Om de voortgang te bewaken is het belangrijk te weten hoeveel CO2 er vrijkomt. Elk half jaar berekenen we dit in een ‘footprint’.

Landelijke primeur: IJsselland gaat over op schone en duurzame diesel (HVO)

6 december 2022
tankautospuit ijsselland

Begin volgend jaar zit in de vaste dieseltanks op de brandweerkazernes Deventer en Zwolle-Noord geen gewone diesel meer, maar een duurzame brandstof. We starten met een proef van een half jaar en kijken wat de ervaringen zijn met de nieuwe brandstof. Als de pilot goed beoordeeld wordt, gaan we op alle kazernes met een vaste dieseltank over op HVO-100.

Ontvangst CO2-reductie certificaat

13 oktober 2022

Op 12 oktober heeft Veiligheidsregio IJsselland als eerste veiligheidsregio van Nederland het certificaat CO2-bewust niveau 3 in ontvangst genomen. Een hele mooie mijlpaal! Voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Peter Snijders van Zwolle, kreeg het certificaat uitgereikt door Bram van Wetering van Normec, de certificerende instantie.

Dit doen wij om onze CO2 uitstoot te verlagen:

  • Inkoop en gebruik groene stroom van Nederlandse zon- en windprojecten (45% reductie t.o.v. 2019).
  • Gas besparen door de thermostaat lager te zetten (4% reductie t.o.v. 2019).
  • Vervangen van voertuigen voor meer duurzame voertuigen (1% reductie t.o.v. 2019).
  • In samenwerking met gemeenten kijken naar de mogelijkheden om kazernes te verduurzamen en installaties beter in te regelen.
  • Bewustwordingscampagne voor medewerkers.

Naast deze acties zijn ook een aantal onderzoeken gestart. In deze onderzoeken wordt gekeken naar de maatregelen die Veiligheidsregio IJsselland nog meer kan nemen om de uitstoot van CO2 verder terug te dringen.

Sector- en keteninitiatieven

Als organisatie werken we ook op dit thema samen met partners in de sector. Door interactie met andere bedrijven en overheden wisselen we informatie uit en ontwikkelen we in samenwerking nieuwe ideeën. Op initiatief van Brandweer Nederland is de Stuurgroep Energietransitie in het leven geroepen. Bedoeld om structuur te geven aan de verdere ontwikkeling van kennis, handelingsperspectieven en beleidsbeïnvloeding rondom de energietransitie. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ondersteunt veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners en organiseert onder andere netwerksessies. Bij die netwerksessie vervullen wij een actieve, voorlichtende rol.