Samenwerken bij noodsituaties

Veiligheid is de basis voor een stabiele samenleving. Wanneer die wordt verstoord door een ramp, crisis of andere noodsituatie moeten mensen snel op hulp kunnen rekenen. In zo’n situatie is de veiligheidsregio aan zet. Zij laat een groot aantal (hulp)diensten functioneren als één organisatie met als doel de crisis snel en effectief te bestrijden. Deze samenwerking verloopt volgens de structuur van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP).

Rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat over fysieke veiligheid. De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van taken op dit terrein.

Zij doen dit voor de gemeenten in hun regio. Veiligheidsregio IJsselland werkt voor elf gemeenten in West-Overijssel.

Crisisbeheersing is een proces dat altijd in beweging is. We moeten altijd voorbereid zijn op scenario’s die misschien nooit realiteit worden. Oefenen, opleiden en trainen met verschillende scenario’s houdt de crisisorganisatie alert. Mocht er dan toch iets gebeuren, dan kunnen inwoners rekenen op hulp van goed getrainde professionals.

Naast de brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening maken het team Bevolkingszorg en tal van externe crisispartners deel uit van de crisisbeheersingsorganisatie.

Zorgen voor inwoners

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om het opvangen en informeren van inwoners en hun familieleden. Dit noemen we Bevolkingszorg. Net als de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment bij een crisis betrokken.

Taken bevolkingszorg

Wettelijk is geregeld dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten belast zijn met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De organisatie van de hoofdtaken communicatie, acute bevolkingszorg en nazorg hebben zij overgedragen aan de veiligheidsregio.

De concrete taken zijn daarbij:

  1. het geven van voorlichting aan de bevolking;
  2. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
  3. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
  4. het registreren van slachtoffers;
  5. het registreren van schadegevallen.

Opschalingsniveau bij rampen en crises

Als er een ramp of crisis uitbreekt, werken we met landelijke richtlijnen voor de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. De GRIP fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. Dat bepaalt de inzet en organisatie van de hulpverlening en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt in ons hoofdkantoor en bij je eigen gemeente? Kijk dan ook naar de filmpjes over het ROT, het CoPI en team Bevolkingszorg. Met dank aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00