Door naar de hoofd inhoud

IJssellands beeld ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’

twee brandweerblusjassen met brandweerauto sfeerfoto

Vandaag verscheen het rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport, dat bestaat uit een landelijk beeld en 25 regionale beelden, is gebaseerd op een onderzoek naar inrichting van de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio’s. Het onderzoek focust zich voor een groot deel op opkomsttijden, uitruk op maat en vrijwilligheid. Uit de resultaten komt naar voren dat we in Nederland beschikken over goede brandweerzorg, maar dat een aantal elementen wel om aandacht vraagt. In dit artikel reageren wij op basis van de regionale uitkomsten voor Veiligheidsregio IJsselland.

Opkomsttijden

Voor wat betreft de opkomsttijden voldoet onze veiligheidsregio op vrijwel alle punten aan de wet- en regelgeving. Wij hanteren de tijdnormen van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). Waar van de wettelijke opkomsttijden wordt afgeweken, is dit door het bestuur aanvaard en zijn maatregelen benoemd om de risico’s te beperken. Het effect van deze maatregelen, om de opkomsttijden te verbeteren, blijft nog wel achter bij de verwachtingen. Het vraagt nog aandacht wat er moet gebeuren om het gewenst effect te bereiken.

Uitruk op maat

In twee, Giethoorn en Oldemarkt, van de 35 brandweerposten binnen IJsselland wordt in basis afgeweken van de standaardbezetting met zes brandweerlieden in een tankautospuit. Het niveau van de brandweerzorg blijft hiermee op peil. IJsselland heeft aandacht voor de veiligheid van het personeel en heeft hiervoor een aangepast oefenprogramma opgesteld. De regionale Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) wordt nog aangepast aan de afwijkende voertuigbezetting. De toepassing van afwijkende voertuigbezetting heeft geen invloed op het kunnen leveren van interregionale bijstand.

Vrijwilligheid

De beschikbaarheid van brandweervrijwilligers is in IJsselland nog geen actueel probleem. Dit neemt niet weg dat dit probleem voor de nabije toekomst dreigt te ontstaan. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van ons management en bestuur. De beschikbaarheid van vrijwilligers wordt regulier tot op het niveau van brandweerpost in beeld gebracht, tussen alle niveaus van leidinggevenden besproken en er wordt zo nodig naar gehandeld.

Meer informatie

De resultaten van het onderzoek staan op de website van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Een reactie van Brandweer Nederland op het landelijke beeld leest u hier.