Door naar de hoofd inhoud
crisisplan

Nieuw crisisplan

Het algemeen bestuur heeft op 11 december 2019 het Crisisplan 2020-2023 vastgesteld. Er is hard gewerkt om het crisisplan door te ontwikkelen waarbij er een organisatie komt die is toegerust op haar taak, past bij de veranderingen in de maatschappij en die onze inwoners centraal stelt.

Met een nieuw crisisplan zetten we weer stappen om deze doelen te realiseren.

De nieuwe crisisorganisatie gaat per 1 maart 2020 werken volgens de nieuwe structuur. Heel 2020 staat in het teken van leren en het aanpassen van onze werkwijzen op basis van de uitgangspunten van het nieuwe crisisplan. Samen ontdekken we wat wel en wat niet werkt. In september worden eventuele wijzigingen in het crisisplan op basis van waarnemingen en evaluatie voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Waarom een nieuw crisisplan?

“De samenleving verandert, met nieuwe risico’s. Cyberaanvallen, maar ook de droogte brengen meer risico’s met zich mee”, vertelt projectleider Lizette Tijink. “Evaluaties laten daarnaast verbeterpunten zien zoals de snelheid van besluitvorming, de samenwerking tussen het regionaal operationeel team (ROT) en het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en het versterken van informatiemanagement en crisiscommunicatie.”

Wat worden de grootste veranderingen?

“We veranderen niet eens zo veel, we ontwikkelen ons door, scherpen aan en brengen meer focus aan. De rol van het ROT en de operationeel leider (OL) wordt bijvoorbeeld aangescherpt; de OL wordt meer ondersteund door het verbeteren van informatiemanagement; het bestuur krijgt gerichter advies en we versterken de crisiscommunicatie. Het aanpakken van nieuwe risico’s betekent ook dat we in een voorbereidende fase al actiever worden als crisisorganisatie; bijvoorbeeld in de zomer bij droogte. Ook kunnen we in de nafase ondersteuning bieden als dit nodig is.”

Essentiele elementen van de crisisorganisatie

De nieuwe organisatie heeft tien essentiële uitgangspunten:  

 • De crisisorganisatie is inzetbaar voor acute en niet-acute situaties. Hierdoor kunnen we meer inspelen op actuele en dreigende risico’s.
 • Een incident, ramp of crisis bepaalt de structuur en daarmee de samenstelling van de teams en de wijze waarop er wordt samengewerkt.
 • De taken binnen de crisisorganisatie zijn belegd bij de volgende teams:
  • Operationeel optreden: het Commando Plaats Incident (CoPI).
  • Ondersteuning en advies: het Regionaal Operationeel Team (ROT).
  • Bestuurlijk optreden: het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).
  • Bestuurlijk optreden bij meerdere gemeenten: het Regionaal Beleidsteam (RBT).
 • We starten het ROT en GBT met kleine slagvaardige kernteams die naar gelang het incident hierom vraagt kunnen worden aangevuld.
 • De besluitvorming is zo laag mogelijk in de organisatie belegd. De operationele eindverantwoordelijkheid is belegd bij de operationeel leider.
 • De verbinding tussen operatie en bestuur vindt altijd plaats via de gouden lijn.
 • Het bestuur richt zich op de bestuurlijke dilemma’s. Via de gouden lijn wordt het bestuur snel en continu geïnformeerd en geadviseerd.
 • De crisisorganisatie is verantwoordelijk voor een goede overdracht naar een gemeente/partner. Indien gewenst kan de crisisorganisatie ook op aangeven van die gemeente en/of partner ondersteuning bieden tijdens de nafase.
 • Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) ondersteunt het informatie- en communicatieproces voorafgaand, tijdens en na de crisis.
 • Vertrouwen op vakmanschap en professionaliteit is de basis: regels, procedures en plannen zijn een ondersteunend hulpmiddel.