Door naar de hoofd inhoud
hoofdkantoor veiligheidsregio ijsselland

Onze focus voor 2020

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico’s waar het kan. In 2020 ligt onze focus, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, op het realiseren van onze aanvullende ambities.

Samen met veiligheidspartners en gemeenten vergroten we de zelfredzaamheid van onze inwoners. We verdiepen ons in de nieuwe thema’s zoals: cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme, maatschappelijke onrust en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. We bereiden ons hierop voor, met als doel: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Voorkomen

Om risico’s te beperken werken we samen met onze gemeenten en veiligheidspartners op veel verschillende manieren. Zo brengen we de risico’s in beeld met een actueel regionaal risicoprofiel en brandrisicoprofiel. Gerrit Euverman, programmamanager Veilig Leven: “In het programma Veilig Leven werken we aan een integrale aanpak om risico’s zoveel mogelijk te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren. Zo gaan bijvoorbeeld  brandweercollega’s naar veel scholen voor voorlichting, zetten we oefeningen op met zorgorganisaties en voeren we campagnes gericht op specifieke risico’s.”

Bestrijden

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie met een nieuw crisisplan. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze brandweerzorg waarin via een vastgesteld dekkingsplan hun inzet plaatsvindt. Marco Huisman, programmamanager Toekomstbestendige brandweerzorg: “Dit programma is  risicogericht en kijkt vooruit. Het verbindt de schakels in de veiligheidsketen en maakt maatwerk mogelijk als specifieke risico’s daar om vragen. De incidentbestrijding die daarbij hoort is flexibel, aanpasbaar, deskundig en getuigt van vakmanschap. Zo ontwikkelt de brandweer steeds door.”

Toekomstbestendige brandweerzorg:

  • LiveOP X , een nieuw informatiesysteem die we tijdens incidenten gebruiken;
  • Project coldcutter waardoor we via techniek branden vaker vanuit een andere ruimte en dus veiliger kunnen bestrijden;
  • Realistisch en vraag gestuurd oefenen waardoor de verschillende brandweerposten heel gericht voor hun gebied maatwerk krijgen in de aangeboden oefeningen;
  • Doorontwikkelen van onze sterke brandweerorganisatie waarin beroeps- en vrijwillige brandweer nauw samenwerken.

Aanvullende ambities

In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema’s vastgelegd. Het jaar 2020 staat in het teken van die voorbereiding. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Ofwel: we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. De nieuwe thema’s kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsrisico’s die mogelijk impact hebben op de samenleving. We verkennen deze risico’s en maken een inschatting van de effecten. Daarnaast bepalen, we samen met onze veiligheidspartners, de prioriteit, onze rol en hoe we hier samen over communiceren.

Veiligheidsdag

Daarnaast organiseren we 2020 een Veiligheidsdag in Deventer en gaan we in risicogebieden starten met pilots waarin inwoners helpen met de brandbestrijding.